FAQs Complain Problems

पेश्की फर्छ्यौट तथा भुक्तानी सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम १ र ३०(१)ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगावै भुक्तानी बन्द गर्ने व्यवस्था भएकाले यस गाउँपालिकामार्फत सञ्चालन हुने चालू तथा पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रम/योजनाहरू असार २० गतेभित्र भुक्तानी लिइसक्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । अन्यथा सो समयभित्र भुक्तानीका लागि पेश नभएका कागजातका भुक्तानी नभएमा कार्यालय जवाफदेही नहुने समेत जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: