FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेन्छयायेम गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 04/02/2021 - 14:06 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५ ७५/७६ 02/22/2019 - 11:03 PDF icon गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५.pdf
गाउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुका सुविधा सम्वन्धी ऐन ७५/७६ 02/22/2019 - 11:00 PDF icon गाउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुका सुविधा सम्वन्धी एन.pdf
राजपत्र भाग १ ७५/७६ 12/07/2018 - 11:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४ ७.pdf, PDF icon कृषि प्रव्रदन ऐन २०७४ ५.pdf, PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि 4.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि १.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी एैन ३.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको-विनियोजन-ऐन ६.pdf
आर्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 08/16/2018 - 11:32 PDF icon Menchhayayemaarthik 2075.pdf
गाउँ सभा स‌चालन एेन ७४/७५ 07/01/2018 - 12:19 PDF icon गाउँ सभा स‌चालन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 05/07/2018 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/26/2018 - 13:15 PDF icon मेन्छयायेम गा‍पाको-विनियोजन-ऐन.pdf
आयोजना स‌चालन कार्यविधि ११ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:49 PDF icon आयोजना स‌चालन कार्यविधि - ११.pdf
मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 03/18/2018 - 12:19 PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्दन ऐन ,२०७४.pdf

Pages