FAQs Complain Problems

Rajpatra

आर्थिक वर्ष दस्तावेज
बिनियोजन ऐन २०७८ ०७८।०७९ PDF icon Biniyojan Ain बिनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ०७८।०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको वन ऐन २०७८ ०७८।०७९ PDF icon वन ऐन २०७८.pdf
राजपत्र भाग २ ७५/७६ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 207513.pdf, PDF icon शिक्षा नियमावली 14.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि 2075 12.pdf
राजपत्र भाग २ ७५/७६ PDF icon आयोजना स‌चालन कार्यविधि - ११.pdf, PDF icon गाउँ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २.pdf, PDF icon गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्यय- आदेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण ७.pdf, PDF icon गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ३.pdf, PDF icon गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली ४.pdf, PDF icon गाउँपालिका बैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon घ वर्ग लाइसेन्स कार्यविधि २०७४.dotx_.pdf, PDF icon पदाधिकारीकेा आचार स‌हिता ८.pdf, PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ६.pdf, PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि ५.pdf
राजपत्र भाग १ ७५/७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७४ ७.pdf, PDF icon कृषि प्रव्रदन ऐन २०७४ ५.pdf, PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि 4.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि १.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिका शिक्षा ऐन २.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको सहकारी एैन ३.pdf, PDF icon मेन्छयायेम गाउँपालिकाको-विनियोजन-ऐन ६.pdf